آرشیو تگها: ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری در علت احضار نماینده حقوقی شخص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم

تشریفات احضار رئیس شخص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم (بخشنامه ۷۷۸۰۹)

بخشنامه های اجرایی

بخشنامه احضار اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم در اجرای مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 16 شهریور 1368 رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »