بایگانی برچسب: ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری در علت احضار نماینده حقوقی شخص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم