آرشیو تگها: ماده 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در افترای عمل در جرایم عمومی

افترای عملی در جرایم مواد مخدر غیرقابل گذشت است

دادستانی کل کشور

آیا جرم افترای عمل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر همانند جرم افترای عمل موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل گذشت است؟

بیشتر بخوانید »