آرشیو تگها: ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

مجازات پوشاندن پلاک خودرو و ناخوانا کردن آن

شعبه دادگاه

آیا پوشاندن پلاک خودرو و ناخوانا کردن آن مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده یا تنها تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی است؟

بیشتر بخوانید »