آرشیو تگها: ماده 79 قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

ققضاوت آنلاین: در اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی و تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاههای پذیره محکومان و همکاری با قاضی اجرای احکام، آیین نامه آن تصویب شد.

بیشتر بخوانید »