آرشیو تگها: ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

مجازات نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماهواره و تجهیزیات دریافت آن

قضاوت آنلاین: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 645 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 640 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات،نگهداری ماهواره مشمول رأی و ماده مزبور نیست.

بیشتر بخوانید »