آرشیو تگها: ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری

ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شرایط اعتبار برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر (آرای وحدت رویه ۱۷ تا ۲۰)

آرای دیوان عدالت اداری

صرف تنظیم برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر مبنی بر دریافت مزد و حقوق بدون وجود اسناد مالی پرداخت این موارد به کارگبر موجد یقین در پرداخت نیست.

بیشتر بخوانید »