آرشیو تگها: متهم روحانی

متهم روحانی

تحقیقات مقدماتی روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی

نشست قضايی قضات دادگستری

حدود تحقیقات مقدماتی از شخص روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »