آرشیو تگها: مجمع عمومی سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

قضاوت آنلاین: منشور سازمان ملل متحد یکی از مهمترین اسنادی است که در آن ارکان این سازمان، ترکیب اعضاء، شرح وظایف، آیین و نحوه تصمیم گیری هر یک در آن مشخص گردید.

بیشتر بخوانید »