آرشیو تگها: محاسبه مهلت قانونی

مبداء احتساب مهلت های قانونی ابلاغ اوراق قضایی به وکلای دادگستری (نظریه ۹۱۰)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت حق اقدام وکلای دادگستری به صورت منفرداً و مجتمعاً، تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به کدام یک از آنان مبداء احتساب های قانون خواهد بود؟

بیشتر بخوانید »