آرشیو تگها: مرور زمان در قوانین خاص

مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص به قوت خود باقی است

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به نظریه شماره 7257 مورخ 1371/11/27 شورای محترم نگهبان این سئوال مطرح است که آیا مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص معتبر است یا خیر؟

بیشتر بخوانید »