آرشیو تگها: مرور زمان دعوی کیفری

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی وحدت رویه 822)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها برابر رأی وحدت رویه شماره 822 - 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم آنی شناخته شد نه مستمر

بیشتر بخوانید »