آرشیو تگها: مرور زمان شکايت

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی وحدت رویه ۸۲۲)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها برابر رأی وحدت رویه شماره 822 - 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم آنی شناخته شد نه مستمر

بیشتر بخوانید »

مطالبه دیه تصادف سال های گذشته

نشست قضايی قضات دادگستری

مطالبه دیه تصادف ده سال قبل با وصف شمول مرور زمان نسبت به آن و تکالیف دادسرا و دادگاه کیفری با لحاظ تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »