آرشیو تگها: مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی

حکم تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی

شعبه دادگاه

حکم به تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی با لحاظ اصل 40 قانون اساسی، ماده 230 قانون مدنی، مسئولیت قراردادی متخلف از قرارداد و قاعده لاضرر

بیشتر بخوانید »