آرشیو تگها: مصادره اموال

کتیبه ها به خانه بر می گردند

کتیبه هخامنشی

دادرسی پرونده ای که بیش از 15 سال طول کشید، سرانجام با صدور حکم دیون عالی کشور آمریکا به نفع ایران، مختومه شد و کتیبه های توقیف شده به ایران بازگردانده می شود.

بیشتر بخوانید »