آرشیو تگها: مصادیق احوال شخصیه

نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است

شعبه دادگاه

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشعیه مذکور در اصل 13 قانون اساسی بر تمامی مراجع قضایی ایران ضروری است، اما گاهی در تشخیص مصادیق اشتباه می‌شود.

بیشتر بخوانید »