آرشیو تگها: مصادیق مستثنیات دین

مصادیق مستثنیات دین

توقیف یارانه نقدی سرپرست خانوار

نشست قضايی قضات دادگستری

با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چرا یارانه نقدی سرپرست خانوار مشمول مستنیات دین نبوده و قابل توقیف است؟

بیشتر بخوانید »