آرشیو تگها: مطالبه ثمن به نرخ روز

مطالبه ثمن به نرخ روز از سوی مشتری از بایع