آرشیو تگها: مطالبه خسارت بازداشت متهم

قرار رد درخواست جبران خسارت ایام بازداشت بی جهت متهم

شعبه دادگاه

از دلایل جبران خسارت ایام بازداشت متهم بی گناه، گواهی قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت و در فرض ادعای سلب درآمد، مدرک مثبت شغل و درآمد است

بیشتر بخوانید »