آرشیو تگها: مطالبه خسارت عدم تحویل خودرو

حدود اعتبار اقرار وکیل در حق موکل

شعبه دادگاه

آیا اقرار وکیل علیه موکل با لحاظ ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی در امور قاطع دعوی غیرقابل پذیرش ولی در امور غیر قاطع دعوی پذیرفتنی است؟

بیشتر بخوانید »