آرشیو تگها: مطالبه دیه فوت

نوع غرامت قانونی قابل مطالبه توسط اولیاء دم در سوانح هوایی

شعبه دادگاه

قضاوتت آنلاین: غرامت فوت وفق بند یک ماده 22 کنواسیون ورشو، پروتکل 1955 لاهه و قانون تعیین حدود و مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازها پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید »