آرشیو تگها: معدوم کردن پرونده های قضایی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

متون حقوقی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بدنبال انقضاء قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 از سوی مجلس تصویب شد.

بیشتر بخوانید »