آرشیو تگها: معرفی مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند

متون حقوقی

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308 مجلس شورای ملی

بیشتر بخوانید »