آرشیو تگها: مغایریت آرای قضایی

حل تعارض دو رأی دادگاه در انتقال رسمی ملک و فسخ بیع

نشست قضايی قضات دادگستری

نحوه حل تعارض دو رأی قطعی دادگاه یکی دایر بر انتقال رسمی ملک به خریدار و دیگری فسخ بیع میان فروشنده و خریدرا چگونه صورت می گیرد و کدام رأی بی اعتبار است؟

بیشتر بخوانید »