آرشیو تگها: ملک فاقد سند رسمی

ملک فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (تنقیح شده)

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 25 تیر 1391 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سند مالکیت

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 20 آذر 1390 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بیشتر بخوانید »