آرشیو تگها: منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ایران مصوب شورای عالی اداری

قانون

قضاوت آنلاین: متعاقب انتشار دو منشور حقوق شهروندی از سوی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس جمهوری، اینک سومین منشور در نظام اداری از ناحیه شورای عالی اداری منتشرشد.

بیشتر بخوانید »