آرشیو تگها: منفردا و مجتمعا

مبداء احتساب مهلت های قانونی ابلاغ اوراق قضایی به وکلای دادگستری (نظریه ۹۱۰)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت حق اقدام وکلای دادگستری به صورت منفرداً و مجتمعاً، تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به کدام یک از آنان مبداء احتساب های قانون خواهد بود؟

بیشتر بخوانید »