آرشیو تگها: مهدی انصاری

مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی

خسارت زیست محیطی

دکتر امیر ناصر کاتوزیان و مهدی انصاری در مقاله خود به بیان جزئیات و نواقص مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی می پردازند.

بیشتر بخوانید »