آرشیو تگها: مهلت واخواهی از حکم غیابی

مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات حقوقی

انواع مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری برای اقدام قضایی در مواد مختلف به صورت پراکنده وجود دارد که در یک پست گردآوری شد..

بیشتر بخوانید »

تاریخ اطلاع وکیل از حکم، اثری در ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه و واخواهی ندارد(نظریه ۳۶۵۵)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا تاریخ اطلاع وکیل محکوم علیه از حکم که برای مطالعه پرونده در دادگاه رفته، جای ابلاغ واقعی حکم یا اجراییه به محکوم علیه را گرفته و مبنای مهلت واخواهی است؟

بیشتر بخوانید »