آرشیو تگها: موارد پرداخت دیه از بیت المال

پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال

نشست قضايی قضات دادگستری

حکم پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال مانند قتل در قانون مجازات اسلامی با توجه به سکوت این قانون و نظر علمای حقوق و فقها چیست؟

بیشتر بخوانید »