آرشیو تگها: موارد پرداخت هزینه از اعتبارات قوه قضاییه

آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

آیین نامه اجرایی

در اجرای ماده 215 و تبصره ماده 560 قانون آیین دادری کیفری آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان در تاریخ 28 فروردین 1398 تصویب شد.

بیشتر بخوانید »