آرشیو تگها: مومن

مؤمن در واقعیت و شیطان در حقیقت

حکایت و داستان

حکایت شیرین عارف اعظم و مؤمن در واقعیت و شیطان در حقیقت، اشاره به نگاهی سطحی ما به مسائل که در غالب موارد دیدگاه‌ها و قضاوت ما را نسبت به افراد به خطاء می برد.

بیشتر بخوانید »