آرشیو تگها: نحوه اجرای سند رسمی لازم الاجرای ثبتی

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

متون حقوقی

نحوه اجرای سند رسمی لازم اجرای ثبتی و اعسار از دین موضوع آن در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی

بیشتر بخوانید »