آرشیو تگها: نشست های قضایی در دستور موقت کیفری

ساخت و ساز غیر مجاز پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

نشست قضايی قضات دادگستری

عنصر قانونی عمل ساخت و ساز غیر مجاز بعد از اجرای حکم رفع تصرف با همراه نقض دستور موقت جلوگیری از آن مشمول کدامیک از مواد قانونی است؟

بیشتر بخوانید »