آرشیو تگها: نظم عمومی

رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه

مقالات حقوقی

رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه مقاله تحقیقی آقایان قدرت اله حسین پور و جمال بیگی با تأکید بر اهمیت آن در حقوق است.

بیشتر بخوانید »

شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه عملیات، شرط خلاف مقتضای عقد وکالت است

شعبه دادگاه

حکم دادگاه حقوقی به فسخ وکالت نامه با شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه وکالت به علت آن که چنین شرطی از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد وکالت و نظم عمومی است.

بیشتر بخوانید »