آرشیو تگها: نقد قوانین

دست در جیب خالی کارگران و بازنشسگان سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی

دولت با پیشنهاد بند «ز» تبصره 7 لایجه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورا و با تصویب آن در مجلس، سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد.

بیشتر بخوانید »

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقالات حقوقی

نقد و بررسی نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله شناسایی اموال، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط توسط دکتر حسن محسنی

بیشتر بخوانید »