آرشیو تگها: نقش رقابت

اعجاز رقابت

ایجاد رقابت سالم از طریق پرداخت پول بیشتر نیست بلکه تحریکِ میلِ شدید افراد به رقابت و برتری جویی سالم است که در امور به ویژه در کارهای گروهی معجزه کند.

بیشتر بخوانید »