آرشیو تگها: نقص کیفرخواست

تکلیف دادگاه کیفری در فرض شناسایی متهم جدید به ارتکاب جرم مندرج در کیفرخواست (نشست ۴۰۱)

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

هرگاه در مرحله دادگاه ثابت شود که باید شخص دیگری به عنوان متهم به جرم مندرج در کیفرخواست مورد تعقیب قرار گیرد، تکلیف دادگاه چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »