آرشیو تگها: نمونه آراء دادگاههای حقوقی

صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: هرگاه متقاضی قرار تأمین خواسته، محکوم به بیحقی کلی یا جزیی شود، طرف تقاضا حق دارد کلیه خسارت احتمالی ناشی از اجرای این قرار را از دادگاه نماید.

بیشتر بخوانید »