آرشیو تگها: نمونه رأی دادگاه در ابطال عملیات اجرایی ثبت