آرشیو تگها: نمونه رأی کمیسیون جبران خسارت استان

نمونه رأی کمیسیون جبران خسارت استان

قرار رد درخواست جبران خسارت ایام بازداشت بی جهت متهم

شعبه دادگاه

از دلایل جبران خسارت ایام بازداشت متهم بی گناه، گواهی قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت و در فرض ادعای سلب درآمد، مدرک مثبت شغل و درآمد است

بیشتر بخوانید »

حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم

شعبه دادگاه

نمونه رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران در مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم که در مواد 255 الی 261 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شد

بیشتر بخوانید »