آرشیو تگها: نیابت در نیابت

قانونی بودن نیابت قضایی برای وثیقه معرفی شده (نظریه مشورتی شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معرفی وثیقه در خارج از حوزه قضایی دادیار یا بازپرس از طریق نیابت قضایی قابل کارشناسی و ضبط می باشد و نمی توان به عذر این که خارج از حوزه است آن را نپذیرفت.

بیشتر بخوانید »