آرشیو تگها: هارد شیب

وضعیت اجرای تعهدات قراردادهای بانکی در دوران کرونا

مقالات حقوقی

آیا کرونا ویروس مصداق فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی است و متعهد می تواند از اجرای قرارداد بانکی خودداری کند یا به تعهدش عمل کند؟

بیشتر بخوانید »