آرشیو تگها: هزینه کارشناسی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

کانون کارشناس رسمی دادگستری

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری با تأکید بر استفاده از سامانه های برخط سمپ و ثبت توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه در قالب گروه دوازده گانه و با در رشته های مختلف

بیشتر بخوانید »

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲ قوه قضاییه

کانون کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1 آبان 1392 قوه قضاییه در رشته های مختلف

بیشتر بخوانید »