آرشیو تگها: وسیله نقلیه ریلی

وسیله نقلیه ریلی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه