آرشیو تگها: وسیله نقلیه زمینی

وسیله نقلیه زمینی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه