آرشیو تگها: پروتکل کارتاهنا

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی

تراژنه

با تصویب «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی» توسط مجلس شورای اسلامی» دولت ایران اجازه پوسیتن به پروتکل‌ایمنی زیستی کارتاهنا را یافت.

بیشتر بخوانید »