آرشیو تگها: کارت مشخصات مالک

کارت مشخصات مالک موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه