آرشیو تگها: کنوانسیون تنوع زیستی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی

تراژنه

با تصویب «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی» توسط مجلس شورای اسلامی» دولت ایران اجازه پوسیتن به پروتکل‌ایمنی زیستی کارتاهنا را یافت.

بیشتر بخوانید »