آرشیو تگها: گواهی عدم امکان سازی

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق زوجه به علت عسر و حرج نیست

شعبه دادگاه

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق نیست بلکه یرابر شرط 7 سند ازدواج، اعتیاد باید به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای زوج دشوار کند.

بیشتر بخوانید »