آرشیو تگها: سوءنیت خاص

تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر

مقالات حقوق جزای اختصاصی

با وصف تشابهی که میان جرم انتقال مال غیر و معامله فضولی در قانون مدنی وجود دارد، این دو عمل حقوقی دارای تفاوت های مهم و اساسی می باشند.

بیشتر بخوانید »

انتساب صریح عمل مجرمانه و قصد اضرار از شرایط تحقق جرم افتراء است (مشاوره قضایی ۶)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: جرم افتراء از جرائمی است که برای تحقق آن نسبت عمل مجرمانه باید بطور صریح به شخص معینی صورت گیرد و نسبت دهنده دارای سوءنیت خاص نیز باشد.

بیشتر بخوانید »